Home » Energie » Vraag & Antwoord » Wat staat er op de factuur

Wat staat er op de factuur


Op alle facturen van jouw leverancier (eindafrekeningen en voorschotfacturen) of op een document dat bij de factuur zit, moet de volgende informatie zijn opgenomen:

  1. de looptijd van het contract
    1. indien de consument gebonden is door een contract van bepaalde duur, worden de einddatum, de opzegtermijn (1 maand) en de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging expliciet vermeld
    2. indien de consument gebonden is door een contract van onbepaalde duur, wordt naast de opzegtermijn (1 maand) ook de eventuele minimumduur van de overeenkomst vermeld, met vermelding van de aanvangsdatum van het leveringscontract
  2. het nummer van de klantendienst
  3. de wijze waarop facturen kunnen worden geprotesteerd
  4. de vermelding dat de algemene voorwaarden volledig te raadplegen zijn op de website
  5. de EAN-code van de aansluiting van de afnemer
  6. de oorsprong van de geleverde elektriciteit

Indien het contract voorziet in een indexeringsmechanisme van de prijs (de prijs evolueert mee als de onderliggende indexen wijzigen), vermeldt de afrekeningsfactuur de prijsberekeningsformule en de manier waarop deze werd toegepast op de prijs.

De eindafrekeningsfactuur moet ook altijd de meterstanden bevatten waarop de factuur is gebaseerd.

Op de eindafrekeningsfactuur voor elektriciteit moet ook het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik tijdens de laatste 3 jaar in een duidelijke grafiek worden vermeld. De Vlaamse regering heeft deze verplichting ingevoerd zodat de klant eenvoudig de evolutie van zijn persoonlijke elektriciteitsverbruik kan zien en onder controle kan houden. Voor aardgas geldt deze verplichting vanaf 2008.

Op iedere elektriciteitsfactuur moet de leverancier de oorsprong van zijn geleverde elektriciteit vermelden. Dit moet hij zowel voor het totaal van al zijn leveringen doen als voor het aan de klant aangeboden elektriciteitsproduct. Telkens wordt aangeduid of de elektriciteit wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, kwalitatieve warmtekrachtinstallaties (een installatie die zowel warmte als elektriciteit opwekt), fossiele brandstoffen (aardgas, steenkool, aardolie

Meer FAQs