Home » Energie » Vraag & Antwoord » Sociaal tarief

Sociaal tarief


Wat is een sociaal tarief?
Het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit, in wetgeving ook de sociale maximumprijs genoemd, startte in 2004. Daardoor kunnen een aantal personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën een gunstiger tarief genieten dan het commerciële.

Het sociaal tarief biedt, op het moment van de bepaling, het laagste commerciële tarief op de leveranciersmarkt van elektriciteit en aardgas. Het vastleggen van de prijs gebeurt om de zes maanden door de federale energieregulator (CREG).

Wie heeft recht op het sociaal tarief?
Het sociaal tarief wordt toegekend aan residentiële beschermde afnemers die zelf of waarvan een gezinslid op hetzelfde adres gedomicilieerd behoort tot een categorie rechthebbenden. Om te behoren tot een categorie moet de persoon genieten van een uitkering van hetzij het OCMW, hetzij de FOD Sociale Zekerheid, of de Rijksdienst voor Pensioenen. Dit tarief wordt op de websites van de CREG en de meeste energieleveranciers (leveranciers van elektriciteit en aardgas en de distributienetbeheerders) bekendgemaakt.

Als ik wil overstappen naar een andere energieleverancier, geniet ik dan van een ander sociaal tarief?
Als je reeds geniet van een sociaal tarief bij een andere leverancier, dan zal overstappen naar een andere geen extra voordelen bieden. Het sociaal tarief is namelijk vastgelegd door de overheid en voor iedereen hetzelfde ongeacht van welke leverancier je beleverd wordt. 

Wat  moet ik doen om  van het sociaal tarief te kunnen genieten?
Sinds 2010 wordt het sociaal tarief automatisch toegepast. Deze automatisering zorgt ervoor dat de meeste rechthebbenden het sociaal tarief verkrijgen zonder dat ze daartoe zelf initiatief moeten nemen. Het is de FOD Economie die instaat voor dit automatiseringsproces en voortaan om de drie maanden aan de leveranciers meedeelt aan welke klanten zij het sociaal tarief moeten toekennen, voor welke aansluitingspunten (contracten) en voor hoelang.

Via de website www.sociaaltarief.economie.fgov.be kan je zelf nagaan of het sociaal tarief automatisch wordt toegekend, voor welk contract en voor hoe lang.

Wie niet via de automatische toepassing het sociaal tarief verkrijgt, maar denkt er wel voor in aanmerking te komen, kan alsnog een papieren attest aanvragen bij de bevoegde sociale instellingen, afhankelijk tot welke categorie je behoort. Dit attest toont aan dat jij of een lid van jouw gezin behoort tot één van de categorieën, die recht hebben op het sociaal tarief.

Als het recht op het sociaal tarief niet jezelf, maar een persoon met wie u samenleeft betreft, kan het zijn dat je samen met het attest nog een bewijs van gezinssamenstelling moet voorleggen aan de energieleverancier.Meer FAQs