Home » Energie » Vraag & Antwoord » Gratis elektriciteit

Gratis elektriciteit


Wat? Hoe berekenen?

In Vlaanderen heeft elk gezin recht op de toekenning van een gratis hoeveelheid elektriciteit per jaar.

Deze hoeveelheid wordt als volgt berekend: een vaste minimumhoeveelheid van 100 kWh per gezin, te vermeerderen met 100 kWh per gezinslid.

De hoeveelheid beperkt zich echter tot het verbruik over de afgelopen 12 maanden.

Voorbeeld

Een gezin van 4 personen (2 ouders en 2 kinderen) krijgt per jaar 500 kWh elektriciteit gratis (100 KWh + 4 maal 100 kWh aangezien er 4 gezinsleden zijn), op voorwaarde dat het verbruik over de afgelopen 12 maanden 500 kWh of meer bedroeg. Als het totale verbruik 400 kWh was, zou er slechts 400 kWh gratis elektriciteit in rekening gebracht geweest zijn.

Een alleenstaande krijgt per jaar 200 kWh gratis (basishoeveelheid 100 kWh + 100 kWh aangezien het om een alleenstaande gaat), op voorwaarde dat het verbruik over de afgelopen 12 maanden 200 kWh of meer bedroeg. Als het totale verbruik 150 kWh was, zou er slechts 150 kWh gratis elektriciteit in rekening gebracht geweest zijn.

 

Wat gebeurt er als het aantal gezinsleden in de loop van het jaar wijzigt?

Bij de berekening van de hoeveelheid gratis elektriciteit wordt enkel rekening gehouden met het aantal gezinsleden dat op 1 januari van dat jaar in de betrokken woning hun hoofdverblijfplaats heeft. Als de gezinssamenstelling in de loop van het jaar wijzigt, telt dat pas mee vanaf het volgende jaar.

 

Hoe wordt de gratis hoeveelheid elektriciteit verrekend?

De verrekening van deze gratis hoeveelheid elektriciteit gebeurt op de jaarlijkse eindafrekening die je van de elektriciteitsleverancier ontvangt. Je vindt deze korting onder de vermelding 'korting gratis elektriciteit'.
Jouw leverancier zal op de eindafrekening een bedrag van de factuur in mindering brengen dat gelijk is aan het aantal gratis kWh elektriciteit waarop je recht hebt, vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde kWh-marktprijs voor huishoudelijke afnemers in het Vlaams Gewest op 1 januari van het jaar waarvoor je de gratis kWh ontvangt.

 

Deze prijs wordt elk jaar berekend door de VREG.
 

De eenheidsprijs voor de gratis kWh die toegepast werd voor de jaren 2004 tot 2007 was de maximumprijs voor gebonden afnemers die werd vastgesteld door de federale minister van Economie, overeenkomstig artikel 20, §1 van de federale Elektriciteitswet.

De eenheidsprijs bedraagt:

Gratis kWh voor het jaar Eenheidsprijs (excl. BTW)
2004 12,8634 eurocent/kWh
2005 13,3875 eurocent/kWh
2006 13,8519 eurocent/kWh
2007 14,5485 eurocent/kWh
2008 14,2519 eurocent/kWh
2009 15,4244 eurocent/kWh
2010 14,7386 eurocent/kWh
2011 15,8210 eurocent/kWh
2012 18,1532 eurocent/kWh
2013 17,5254 eurocent/kWh

Voorbeeld


Een gezin van 4 personen (bijvoorbeeld 2 ouders en 2 kinderen) dat volgens de jaarlijkse eindafrekening minstens 500 kWh verbruikt heeft, krijgt op de eerste eindafrekening na 1 mei 2010 500 kWh elektriciteit gratis voor het jaar 2010 voor een bedrag van 89,16 euro (500 kWh * 14,7386 eurocent/kWh * 1,21).

 

Welke leverancier kent mij gratis elektriciteit toe?

De leverancier die je op 1 april van het betrokken jaar van elektriciteit voorziet, zal jou de gratis elektriciteit voor het betrokken jaar toekennen.

 

Wanneer wordt de gratis hoeveelheid elektriciteit toegekend?

De leverancier zal dit doen op de eerste afrekeningsfactuur die je van hem ontvangt vanaf 1 mei van het betrokken jaar. Indien je de eindafrekening normaal gezien ontvangt in de periode januari - april, zal de gratis elektriciteit voor dat jaar pas op de eindafrekening van het volgende jaar worden toegekend.

 

Moeten alle leveranciers gratis elektriciteit toekennen?

Ja. Elke leverancier moet de gratis elektriciteit toekennen. Je hebt recht op de gratis elektriciteit, ongeacht de leverancier bij wie je een contract afsluit. Veranderen van leverancier heeft ook geen gevolgen: je blijft recht hebben op de gratis hoeveelheid elektriciteit. De leverancier die jou elektriciteit levert op 1 april dient je de gratis elektriciteit voor dat jaar toe te kennen.

 

Heb ik met een budgetmeter ook recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit?

Ja. Ook als er een budgetmeter bij jou is geïnstalleerd, heb je recht op een gratis hoeveelheid elektriciteit. Informeer bij jouw netbeheerder hoe hij deze gratis hoeveelheid elektriciteit toekent.

 

Wat als ik geen of te weinig kWh heb gekregen?

Wanneer je ten onrechte geen of te weinig gratis kWh krijgt toegekend op de factuur, komt dat meestal omdat jouw leverancier van de netbeheerder geen of enkel verouderde gegevens met betrekking tot jouw gezinssamenstelling op 1 januari van het betrokken jaar heeft gekregen. De netbeheerder baseert zich voor deze gegevens op het rijksregister. Het doorgeven van deze gegevens vergt tijd en hierdoor kunnen bepaalde gegevens verouderd zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een recente verhuizing.
Indien je geen of te weinig gratis kWh heeft ontvangen, neem je contact op met de leverancier die jou elektriciteit leverde op 1 april van het betrokken jaar.
Deze leverancier zal er dan voor zorgen dat je alsnog de ontbrekende kWh krijgt waarop jij recht heeft. Hij zal jou vragen een verklaring in te vullen met betrekking tot de gezinssamenstelling op 1 januari van het betrokken jaar. Dit moet je hem ondertekend terugbezorgen.
Daarna moet hij binnen een maand de ontbrekende kWh toekennen via een aparte creditnota of via een verrekening met de volgende factuur (voorschotfactuur of eindafrekening).
Indien je na het neerleggen van een schriftelijke klacht bij de leverancier, nog steeds geen gratis kWh heeft ontvangen, kun je klacht neerleggen bij de VREG.

Meer FAQs